Info
Parodontalia__prosthetist_icon

Info

Ettepaneku või Kaebusega on võimalik pöörduda Parodontalia Kliiniku poole kõigil patsientidel või nende esindajatel, kellele on osutatud tervishoiuteenust Parodontalia Kliinikus.

Kaebuseid võetakse vastu ainult kirjalikult (ka e-posti teel).

Kirjaliku kaebuse võib anda üle registratuuris Ravi 7, Tallinn 10134 või saata e-posti info@parodontalia.ee.

Kaebuses võib kirjeldada probleemi vabas vormis. Kaebuses peab olema märgitud ettepaneku esitaja või kaebaja nimi ( või esindaja nimi), kaebuse aluseks olevad asjaolud, nõue, ning tagasiside saamise soov ja viis (posti või e-posti teel) ning lisatud kontaktandmed.

Kaebus vaadatakse läbi hiljemalt 30 päeva jooksul alates selle laekumise kuupäevast Kliinikusse ning vastatakse kirjalikult. Esitatud kaebust analüüsitakse jooksvalt ja tutvustatakse asutuse töötajale.

Kaebused ja nende vastused arhiveeritakse. Üldjuhtudel lahendatakse kaebus hiljemalt 2 kuu jooksul alates kaebuse laekumisest. Kaebused, mille lahendamine nõuab erikontrolli ja/või muid eritoiminguid, lahendatakse vastavalt õigusaktides sätestatud tähtaegadele.

Parodontalia Kliinik informeerib ettepaneku esitajat või kaebajat (selle esindajat) kontaktandmete olemasolul ja sellekohase soovi korral ettepaneku/kaebuse lahendamise käigust ja põhjendatud vajadusest tähtaegu pikendada.

 

Patsientidel on võimalik esitada ettepanekuid ning kaebuseid ka:

 1. Terviseamet: Gonsiori 29, Tallinn 15157, tel 6509840, e-post:info@terviseamet.ee
 2. Eesti Haigekassa: Lastekodu 48, Tallinn 10144, tel 6033630, e-post:harju@haigekassa.ee

Vastavalt Sotsiaalministri määrusele nr.46 (21.08.2008) „Tervishoiuteenuse kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded“

Hambakliinikus peetakse ravijärjekorda hambakliinikutele mõeldud ravihaldustarkvara programmis “Hammas”

Patsiendi ravijärjekorda registreerimine on tagatud kliinikus kohapeal, e-posti või kliiniku kodulehel www.parodontalia.ee

Kirjalikul teel edastatud broneeringule vastatakse hiljemalt 2 järgneva tööpäeva jooksul e-posti või telefoni teel

Patsiendi registreerib järjekorda kliiniku administraator või raviarst (aluseks arstide töögraafik)

Registreerimisel salvestatakse programmi Hammas patsiendi järgnevad andmed:

 • ees- ja perekonnanimi
 • isikukood
 • kontaktandmed
 • planeeritav vastuvõtu aeg
 • planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus
 • patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev
 • ravijärjekorras muudatuste tegemise aeg ja põhjus

Patsiendi registreerimisel kliinikus antakse patsiendile kirjalik teatis, mis sisaldab vastuvõtu aega , arsti nime ja kontaktandmeid.

Kaks päeva enne plaanilist vastuvõttu saadab infosüsteem automaatselt SMS-meeldetuletuse patsiendile, kes on andnud kehtiva mobiili numbri ja soovinud SMS-teadet.

Väljaspool ravijärjekorda osutatakse vältimatut abi võimaluse korral. Selle puudumisel antakse abivajajale vajalikud suunised, kuhu pöörduda esmaabi saamiseks

Haigekassa poolt rahastatud tervishoiuteenuse osutamiseks toimub registreerimine samade tingimuste alusel

Visiiditasu maksavad  patsiendid, kelle raviteenuste eest tasub osaliselt või täielikult Eesti Haigekassa.

Visiiditasu lisatakse igal visiidil arvele koos tehtud teenustega.

Alates 1. jaanuarist 2018 saavad kõik täiskasvanud ravikindlustusega inimesed aastas 40 eurot hambaravihüvitist, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 50% arvest.

Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures.

Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele. Kõigi nende teenuste eest, mis ei kuulu hüvitatavate teenuste nimekirja, tuleb tasuda täishinda. Lisaks on kliinikul õigus patsiendilt küsida visiiditasu kuni 5 eurot (v.a rasedad).

Soodustuse summa arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ning tagantjärele ei pea esitama ühtegi avaldust ega dokumenti.

Hüvitise suurust ja jääki saab kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee teenuse alt „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“.

Parodontalia kliinik on Haigekassa lepingupartneriks nii laste- kui ka täiskasvanute hambaravi osutamisel.

Laste hambaravi visiiditasu Haigekassa kindlustuse olemasolul 5 eurot.

Töövõimetuspensionäridel ja vanaduspensionäridel Haigekassa tasub 260 Euro suuruses summas proteesimise eest üks kord kolme aasta jooksul.

Alates 1. jaanuarist 2018 saavad lapseootel naised ja alla üheaastaste laste emad hambaravihüvitist kuni 85 euroni aastas, kusjuures patisent ise tasub vähemalt 15% arvest ise.

Vanadus- ja töövõimetuspensionärid, osalise või puuduva töövõimega inimesed ja üle 63-aastastele eakad saavad hambaravi jaoks hüvitist 85 eurot aastas, kusjuures patsient tasub ise vähemalt 15% arvest.

Patsiendil on õigus saada oma raviandmetest koopiaid ja väljavõtteid. Koopia väljastamise aluseks on patsiendi poolt esitatav kirjalik avaldus. Avaldus peab sisaldama patsiendi täisnime ning isikukoodi. Koopia väljastatakse registratuuris või soovi korral krüpteeritud kujul patsiendi e-posti aadressile. Kui patsient soovib märkida krüpteeritud dokumendi adressaadiks kellegi teise, tuleb avaldusse märkida selle isiku nimi, isikukood ja e-posti aadress, kellele krüpteeritud dokument saadetakse. Kui patsient ei tea selle isiku isikukoodi, siis saadame dokumendi patsiendi kirjaliku nõusoleku alusel krüpteerimata või krüpteeritult patsiendi enda e-posti aadressile. Röntgenülesvõtted salvestatakse ka CD-plaadile.

Parodontalia OÜ-l  on kohustus kaitsta enda patsientide privaatsust ning tagada turvaline ja seaduslik andmetöötlus. Parodontalia OÜ-s kehtivad isikuandmete töötlemise põhimõtted rakenduvad siis, kui patsient on avaldanud soovi kasutada või on juba kasutanud Parodontalia OÜ poolt osutatavaid raviteenuseid. Kõik kehtivad põhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivate õigusaktidega.

 1. Mõisted

1.1 Patsient – füüsiline isik, kes on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Parodontalia OÜ poolt pakutavaid raviteenuseid.

1.2 Isikuandmed – igasugune teave otseselt või kaudselt tuvastatava füüsilise isiku kohta.

1.3 Isikuandmete töötlemine – isikuandmetega igasugune tehtav toiming (sh kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine).

1.4 Terviseandmed – füüsilise isiku füüsilise ja vaimse tervisega seotud isikuandmed, sealhulgas temale tervishoiuteenuste osutamist käsitlevad andmed, mis annavad teavet tema tervisliku seisundi kohta.

1.5 Parodontalia OÜ (Parodontalia hambakliinik)

 1. Üldsätted

2.1 Parodontalia hambakliinik rakendab seaduslikke, füüsilisi, infotehnoloogilisi ja organisatsioonilisi abinõusid, et tagada turvaline isikuandmete töötlus.

2.2 Parodontalia hambakliinik võib kasutada volitatud töötlejaid. Volitatud töötlejaid rakendavad isikuandmete töötlemisel samu põhimõtteid, mis Parodontalia hambakliinik.

 1. Isikuandmete kategooriad

Isikuandmed, mida kogume patsiendilt ning registritest on järgnevad:

3.1 Patsienti tuvastavad isikuandmed – patsiendi nimi; isikukood.

3.2 Patsiendi kontaktandmed – mobiil; kodune telefon; elukoha aadress; e-post.

3.3 Patsiendi ravikindlustuse andmed – ravikindlustuse kehtivus Eesti Haigekassas.

3.4 Patsiendi terviseandmed – füüsilise isiku füüsilise ja vaimse tervisega seotud isikuandmed, sealhulgas temale tervishoiuteenuste osutamist käsitlevad andmed, mis annavad teavet tema tervisliku seisundi kohta. Patsiendi terviseandmed võivad pärineda nii patsiendilt endalt (sh ka esindajalt) kui ka E-tervisest.

3.5 Patsiendi finantsandmed – regulaarsed sissetulekud ning igakuised kohustused (näit. laenude ja liisingute kuumaksed; krediitkaartide ja arvelduskrediidi kasutatud limiit).

3.6 Patsiendi tegevusala, töökoht – patsiendi tegevusala (näit. ettevõtja, spetsialist/ametnik, teenindaja) ning töökoht (näit. ettevõtte nimi ning ametikoht).

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja alused

Isikuandmete töötlemine Parodontalia hambakliinikus toimub järgnevatel eesmärkidel ning alustel:

4.1 Hambaravi teenuste osutamiseks – ennetamaks ning ravimaks inimeste suuõõne- ja hambahaiguseid.

4.2 Pakkuda patsiendi soovil järelmaksu. Enda kohta käivaid finantsandmeid (sh tegevusala ja töökoht) avaldab patsient vaid järelmaksu soovi korral. Andmete töötlemise kohustus tuleneb krediidiandjate ja -vahendajate seadusest.

4.3 Eesmärgiga viia läbi patsiendi eelneval nõusolekul patsiendi rahulolu uuringuid.

 1. Isikuandmete edastamine

Parodontalia hambakliinikul on õigus või kohustus edastada patsiendi tuvastavaid isikuandmeid ning kontaktandmeid:

5.1 Ettevõtetele, kellega koostöös pakub Parodontalia hambakliinik järelmaksu. Edastamise kohustus tuleneb krediidiandjate ja -vahendajate seadusest ning lepingutest.

5.2 Ettevõtetele, kes pakuvad krediidihaldusteenuseid. Andmed edastatakse vaid juhul, kui patsiendil on Parodontalia hambakliiniku ees täitmata rahaline kohustus. Andmete edastamise õigus tuleneb võlaõigusseadusest.

5.3 Ettevõtetele ja riigiasutustele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest.

 1. Terviseandmete edastamine

Parodontalia hambakliinikul on õigus või kohustus edastada patsiendi terviseandmeid järgnevatele asutustele/ettevõtetele:

6.1 Tervise infosüsteemi (E-tervis). Edastamisele kuulub toimunud visiidi info. Edastamise kohustus tuleneb tervishoiuteenuste korraldamise seadusest.

6.2 Eesti Haigekassasse. Edastamisele kuulub visiidi info juhul, kui hambaraviteenuse eest tasub Eesti Haigekassa. Edastamise kohustus tuleneb ravikindlustuse seadusest ning Parodontalia hambakliiniku ja Eesti Haigekassa vahelistest lepingutest.

6.3 Teistele raviasutustele (sh hambalaborid). Edastamisele kuuluvad need terviseandmed, mis on vajalikud, et osutada patsiendile raviteenuseid või valmistada proteetilisi töid.

6.4 Ettevõtetele ja riigiasutustele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest.

 1. Isikuandmete avaldamine

Parodontalia hambakliiniku poolt kogutud isikuandmeid avaldatakse juhul, kui:

7.1 selleks avaldab soovi patsient või tema seaduslik esindaja.

7.2 avaldamise kohustus tuleneb seadusest.

 1. Andmete säilitamine

8.1 Parodontalia hambakliinik säilitab patsientide terviseandmeid 110 aastat alates patsiendi sünnist. Kohustus tuleneb määrusest „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“.

 1. Patsiendi õigused

9.1 Tutvuda enda kohta käivate isikuandmetega (sh saada väljatrükke ja koopiaid enda kohta käivate isikuandmete kohta).

9.2 Taotleda enda kohta käivate isikuandmete parandamist, kui andmed on valed või ebatäpsed.

9.3 Taotleda enda isikuandmete kustutamist, kui seda võimaldab seadus.

9.4 Võtta tagasi enda nõusolek patsientide rahuloleku uuringus osalemiseks.

9.5 Esitada kaebuseid Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn), kui patsient leiab, et isikuandmete töötlemine ei ole kooskõlas kehtivate õigusaktidega ning riivab tema eraelu.

Teostame OPTG ja 3D röntgenuuringuid saatekirja olemasolul, kui digitaalselt pole võimaik, siis palume täita saatekirja vorm.